image non existante

CartoMundi

S.n., XXXI-45 2c, 1903